دلم _ عاشقانه

دلم ، درختی که رو به رفتنت برگ می ریزد ...

دلم ،
درختی که رو به رفتنت برگ می ریزد …