زمان بهترین آموزگار است….

هکتور برلیوز

زمان بهترین آموزگار است. افسوس که تمامی شاگردانش را می کُشد
 هکتور برلیوز