قسمتی از زندگیت _ زمان

قسمتی از زندگیت

 بزرگترین هدیه ای که میتوان به کسی داد زمان است.

هنگامی برای یک نفر وقت میگذاری٬

قسمتی از زندگیت را به او داده ای که پس نمیگیری