زخمی اگر بر قلب بنشیند…

زخمی اگر بر قلب بنشیند

زخمی اگر بر قلب بنشیند ؛
تو ، نه می توانی زخم را از قلبت وابکنی
و نه می توانی قلبت را دور بیندازی
زخم تکه ای از قلب توست. زخم اگر نباشد ، قلبت هم نیست
زخم اگر نخواهی باشد ، قلبت را باید بتوانی دور بیندازی
قلبت را چگونه دور می اندازی ؟ زخم و قلبت یکی هستند
 محمود دولت آبادی