به جـرم وسـوســه_اموزنده

حوا

به جـرم وسـوســه
چه طعنـه ها که نشنیدی حـوا
.
پس از تـو
همه تا توانستند، آدم شــدند

چه صادقانه، حــوا بودی

و چه ریاکارانه …آدمیـم
…..