تنهایی بدیهی است_رويا باقری

رويا باقری

دیگر پذیرفتم که
تنهایی بدیهی است
حتی اگر ازآسمان آدم ببارد!

رويا باقری