دلنوشته_اموزنده

دل نوشته

من تعجب می کنم
چطور
روز ِ روشن
دو هیدروژن
با یک اکسیژن ترکیب می شوند
و آب از آب تکان نمی خورد !