باز هم بلند شو _نیجه

دشواری

باز هم بلند شو ،
ایستادن کسی که زمینش زده اند ،
از کسی که به زور 
سرپایش نگه داشته اند 
زیباتر است!

فردریش نیچه 

حالم خوب نيست_ حسین پناهی

سم کلمات

ما سم مار را با پادزهر خنثي مي کنيم

اما سم کلمات را چگونه ؟

نمي دانم

حالم خوب نيست

حسين پناهي

خاطرات_دل تنگی

ته نشین خاطرهایت گشته ام

تکانی بده

تا به “خاطرت آیم…!