رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا…

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا

مستعد سفـــر شهر خدا کرد مرا

از گلستان کرم طرفه نسیـمی بوزید

 که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا