بانوی کسی باش_عاشقانه

آرزو کن با من که اگر خواست زمستان برود گرمی ِ دست ِ تو اما باشد آرزو کن با من “ما” ی ما ” من” نشود سایه ات از سر ِ تنهایی ِ من کم نشود...

بانوی کسی باش
که بهار را دوست دارد
و باران را
و رسیدن را..
.
نیکی‌ فیروزکوهی