آدمها همانطور که آمده اند میروند

آدمها همانطور که آمده اند میروند

فکر میکردم آدمها همانطور که آمده اند میروند نمیدانستم که نمیروند میمانند!

ردشان میماند حتی اگر همه چیزشان را هم با خودشان بردارند و بروند…