دوستان خوب مثل خورشیدند…

راه ضلالت را بر دوست می بندند

دوستان خوب مثل خورشیدند
سرشار از انرژی و نور
پر زمحبت و شور
تابناک و درخشنده
با روشنایی خود
راه ضلالت را
بر دوست می بندند