هوا آرام، شب خاموش

هوا آرام شب خاموش

هوا آرام
شب خاموش
راه ِآسمان ها باز

خيالم
چون کبوترهای وحشی می کند پرواز
رَوَد آنجا
که می بافند کولی های جادو، گيسوی شب را

تنم را
از شراب شعر چشمان تو خواهم سوخت
برايت شعر خواهم خواند
برايم شعر خواهی خواند