ارامش نابینا_ مردم دنیا

نابینا

آنچه نادیدنی بود از مردم دنیا دیده ام

اکنون باورم شده آرامش نابینا از چیست…