سرباز ها به دشمن شلیک نمی کنند

سرباز ها به دشمن شلیک نمی کنند

سرباز ها به دشمن شلیک نمی کنند
سربازها تنها به سربازها شلیک می کنند …!!
و این رازی است که هیچ فرمانده ایی به سرباز ها نمی گوید..!