رازقی پرپر شد …

به خاک افتادی کمر عشق شکست

رازقی
 پرپر شد ،
باغ
 در چله نشست .
تو
به خاک افتادی
کمر عشق
شکست
ما
نشستیم و
 تماشا کردیم .

 ايرج جنتى عطايى