نزدیک نمی شوی _سعدی

نزدیک نمی شوی

نزدیک نمی شوی به صورت
وز دیده ی دل
نمی شوی دور!

سعدی