سه چوبه ی کبریت در دل شب

سه چوبه ی کبریت در دل شب

افروخته
یک به یک
سه چوبه ی کبریت در دل شب
نخستین برای دیدن تمامی رخسارت
دومین برای دیدن چشمانت
آخرین برای دیدن دهانت
و تاریکی کامل تا آن همه را یکجا به یاد آرم
در آن حال که به آغوش می فشارم
ژاک پره ور
ترجمه ی احمد شاملو