ديدار روى ماه تو هم شده…

نيكى فيروزكوهي

به خاطر آفتابُ
آسمان آبيُ
ديدار روى ماه تو هم شده
بايد اين روزها را دوست داشت

نيكى فيروزكوهي