دویدم و دویدم

دویدم و دویدم

مانند یک دونده ی ماراتن دویدم و دویدم
به امید رسیدن به خط پایان
اما چون رسیدم نه خطی بود و نه پایانی
نه تشویقی نه جنجالی
انگاه که به عقب نگاه کردم نه رقیبی بود و نه رفیقی
این داستان همه ی عمریست که برباد دادم .