دوچرخه ی قراضه _سینا علی محمدی

سینا علی محمدی

تند رفته است کودکی های من
با آن دوچرخه ی قراضه ای كه هميشه پنچر بود ..

سینا علی محمدی