من کسی را بسیار دوست می داشتم …

آرام بخش ها
حافظہ ام را پاک کردہ اند

اما
دلم میگوید
من کسے را
بسیار دوست مے داشتم….! .

محمد برقعی