دوست من_اموزنده

دوست من!

شكسپير مي گويد:
دوست من!
همیشه رو به نور بایست، اگر می خواهی تصویر زندگی ات سیاه نیافتد…
همیشه خودت را نقد بدان، تا دیگران تو را به نسیه نفروشند…
سعی کن استاد تغییر باشی، نه قربانی تقدیر…
در زندگیت به کسی اعتمادکن، که به او ایمان داری نه احساس… و هرگز بخاطر مردم تغییر نکن!
این جماعت هر روز تو را جوردیگری می خواهند…
مردم شهری که همه در آن می لنگند، به کسی که راست راه می رود می خندند…!!!