آدم است دیگر …

آدم است دیگر ...

آدم است دیگر …
گاهی حوصله ی هیچ چیز را هم ندارد حتی خودش

دوست دارد خودش را بردارد بریزد دور …