چه دوستم داشته باشی و چه از من متنفر باشی

شکسپیر

چه دوستم داشته باشی و چه از من متنفر باشی,  

در هر صورت بهم لطف میکنی,

چون اگه دوستم داشته باشی توی قلبت هستم و اگه ازم متنفر باشی توی ذهنتم

شکسپیر