بیا زمینی‌ باشیم..

نیکی‌ فیروزکوهی

بیا زمینی‌ باشیم
من از دوزخی که راهش به بهشت باشد می ترسم
فقط اگر یکی مثل تو کنارِ من باشد
عشق باشد
جراتِ گناه باشد
بگذار زمینی‌ باشیم
بهشت همانجاست که من باشم و تو باشی‌
چه فرقی‌ می‌کند که معصوم یا پر گناه باشیم؟؟؟

نیکی‌ فیروزکوهی