دور ميشوم …_ عاشقانه

دور ميشوم ...

دور ميشوم …
گاه دور ميشوم تا نزديک شوم