یک عمر باید بگذرد

یک عمر باید بگذرد

یک عمر باید بگذرد
تا بفهمی بیشتر غصه هایی که خوردی
نه خوردنی بود نه پوشیدنی ،
فقط دور ریختنی بود …
.
” گیتا گرکانی “.