دور از تو_احمد شاملو

احمد شاملو

دیگر هیچ چیز نمی خواهد مرا تسکین دهد.
دور از تو من شهری در شبم ای آفتاب
و غروبت مرا می سوزاند.
من به دنبالِ سحری سرگردان می گردم.

احمد شاملو