دل دهاتی _ حسین پناهی

تکستدونی

ای دل دهاتی
به کشک شور بساز که قند شهر, دروغی بیش نیست…

حسین پناهی