پايان كودكي زماني است …

متن زیبا

پايان كودكي زماني است كه ديگر از چيزها تعجب نمي كنيم.
زماني كه دنيا آشنا به‌نظر مي‌رسد و آدمي به وجود عادت مي‌كند بزرگ شده است.

 اوژن يونسكو