من از اینکه به جهنم میروم خوشحالم

من از اینکه به جهنم میروم خوشحالم

من از اینکه به جهنم میروم خوشحالم
چون آنهایی که دنیا را برایمان جهنم کردند
گویی دربهشت ،
هستند …