انتظار برخورد منصفانه از دنيا…

دنيس هولی

انتظار برخورد منصفانه از دنيا ، به دليل اين كه آدم خوبی هستيد ،

مثل اين است كه از گاو انتظار داشته باشيد به شما حمله نكند ، چون گياه خواريد .

 دنيس هولی