بعضی آدم ها را نمی شود داشت

بعضی آدم ها را نمی شود داشت

بعضی آدم ها را نمی شود داشت ،
فقط می شود یک جور خاصی دوستشان داشت !
بعضی آدمها اصلا برای این نیستند که برای تو باشندیا تو برای آنها !
اصلا به آخرش فکر نمی کنی ، آنها برای اینند که دوستشان بداری
آنهم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق ،
یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست …
این آدم ها حتی وقتی که دیگر هم نیستند ،
در کنج دلت تا ابد یک جور خاص دوست داشتنی هستند .

دلنوشته _عاشقانه

دل

آن عشق کـه در پـرده بمـاند؛ به چـه ارزد؟
عشق است و همین لذت دیدار و دگر هیچ