امشب خوش‌ست با قمرم_ سعدی

سعدی

ببند یک نفس ای آسمان دریچه ‌ی صبح
بر آفتاب، که امشب خوش‌ست با قمرم
سعدی