بیچاره دلم در غم بسیار افتاد…

مولانا

تا با غم عشق تو مرا کار افتاد
بیچاره دلم در غم بسیار افتاد
بسیار فتاده بود اندر غم عشق
اما نه چنین زار که این بار افتاد

مولانا

من در پی آن دلبر عیار برفتم_مولانا

مولانا

در کوی خرابات مرا عشق کشان کرد
آن دلبر عیار مرا دید نشان کرد

من در پی آن دلبر عیار برفتم
او روی خود آن لحظه ز من باز نهان کرد

من در عجب افتادم از آن قطب یگانه
کز یک نظرش جمله وجودم همه جان کرد

مولانا

جان مرا مست_مولانا

جان مرا مست

آنکه بی باده کند
جان مرا مست
کجاست ؟

مولانا