حالا که آمده ای چترت را ببند

حالا که آمده ای چترت را ببند

حالا که آمده ای
چترت را ببند
در ایوان این خانه
جز مهربانی نمی بارد.

محمدرضا عبدالملکیان