نگارم _ حافظ

نگارم

نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست
گره بگشود از ابرو و بر دل های یاران زد‎
حافظ