در خیال دیگری میرفتی …

کاسه آب

در خیال دیگری میرفتـــــــی
و من چه عاشقانه کاسه ی آب پشتت خالی میکردم