خواندن زیاد دانستن زیاد نمی آورد…

خواندن زیاد دانستن زیاد نمی آورد

هنگامی که شخصی مطالعه می کند

این مطالعه به قضاوت کردن وی در مسایل کمک شایانی می کند

اما خواندن زیاد دانستن زیاد نمی آورد

بلکه اندیشیدن است که دانش اندک ما را افزایش می دهد.

جان لاک

یاد زمستان کودکی کرده ام…

مثل همان انار، که امروز در دست تو بود! گجشکهای پف کرده و چاق، ُهنرِ زمستان این بود

زمانه سرد!
یخبندان، دندان شکن!
رنگ باران پریده
برف هم ترسیده !
زمین لرزید !
باد نمی جنبید!

زیر لحاف پشمی ، جنب بخاری گرم و
بوی نفت،
سراسرِ مرا فرا گرفته!
یاد زمستانِ کودکی کرده ام!
خانۀ مادر بزرگ، گرم تر از هر کجا!
روزهایی که برف تا زانو بالا می آمد و
من تا کمر در برف بودم!
دستها ،سرخ بود از برف بازی
مثل همان انار، که امروز در دست تو بود!
گجشکهای پف کرده و چاق،
ُهنرِ زمستان این بود!

دیهور انتهورا

سعی کن قدری مهربان‌تر باش…

آلدوس هاکسل

قدری خجالت‌آور است که همه‌ی عمرت درگیر مسئله‌ی انسان بوده باشی

و درنهایت چیزی جز این نصیحت برایِ ارائه نداشته باشی :
«سعی کن قدری مهربان‌تر باشی!»

 آلدوس هاکسل

مهم ترین چیز در زندگی چیست؟

مهم ترین چیز در زندگی چیست؟

مهم ترین چیز در زندگی چیست؟
فقط یک چیز مهم است.. شادی
هرگز اجازه نده کسی شادی تو را از تو بگیرد …

 کریستین بوبن

ریشه انسانها فهم انهاست….

ریشه انسانها فهم انهاست

ریشه انسانها فهم انهاست

یک سنگ به اندازه ای بالا میرود که نیرویی پشت ان باشد

با تمام شدن نیرو سقوط و افتادن سنگ حتمی میباشد

ولی یک گیاه کوچک را نگاه کن کن که چطور از زیر خاکها و سنگها بیرون میاد و حتی اسفالتها و سیمانها رو میشکند و سربلند میشود

هر انسانی به اندازه این گیاه کوچک ریشه داشته باشد از زیر خاک و سنگ…

از زیر عادت و غریزه و از زیر حرفها و هوسها سر بیرون می اورد و با قلبی از عشق افتخار می افریند
ریشه ما همان فهم ماست