خانه‌تان برويد و خانواده‌تان را دوست بداريد….

خانه‌تان برويد و خانواده‌تان را دوست بداريد

اگر مي‌خواهيد براي ايجاد آشتي در جهان كاري انجام دهيد،
به خانه‌تان برويد و خانواده‌تان را دوست بداريد.
مادر ترزا