پند_ دروغ…

دروغ

هرروز دماغ ها کوچکتر می شود و دروغ ها بزرگتر . . .