بايد دروغ بگويم_عاشقانه

دوست داشتن

بايد دروغ بگويم
دوستت ندارم
بايد دروغ بگويم
دوستت دارم
تو هيچ‌چيز را
به موقع نپرسيدی!

پند_ دروغ…

دروغ

هرروز دماغ ها کوچکتر می شود و دروغ ها بزرگتر . . .

راست و دروغ _ فروغ فرخزاد

تکستدونی

گاهی باید دروغ را راست پنداشت

و گاهی راست را دروغ

بی فریب خوردن، زندگی سخت است.

فروغ فرخزاد