بـــرگ پـــاییــزی_ عاشقانه

بـــرگ پـــاییــزی

بـــرگ پـــاییــزی راهـی نـدارد جـــز سُــــــــقوط….
وقـتی می دانـد درختـــــــــــ…
عِشــقِ بَـــرگ تـــــازه ای را در دِل دارد…

پند روزگار

زندگی

زندگی می گفت
از هر چیز
مقداری به جا می ماند!
دانه های قهوه در شیشه،
چند سیگار در پاکت،
و کمی درد در آدمی …

تورگوت اویار