زمـان آدم‌هـا را دگرگـون می‌کنـد

زمـان آدم‌هـا را دگرگـون می‌کنـد

زمـان آدم‌هـا را دگرگـون می‌کنـد امـا تصویـری را کـه از آنهـا داریـم ثابـت نگـه مـی‌دارد …
هیـچ چیـزی دردناکـتر از ایـن تضـاد میـان دگرگونـی آدم‌هـا و ثبـات خاطـره نیسـت …
 مارسل پروسـت