در آغوشِ تو جای گرفتم_نيكى فيروزكوهي

نيكى فيروزكوهي

آیا باید در آغوش تو جای می‌‌گرفتم
و آرزو می‌‌کردم
همان جا
همان لحظه
آغشته به عطرِ خوشِ گیسوانِ تو بمیرم؟
آه نازنينم
در آغوشِ تو جای گرفتم
همان جا
همان لحظه
مرا خوش تر آن بود
از عطرِ خوش گیسوانت
جانی دوباره بگیرم
.
.
نيكى فيروزكوهي

خـــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا اونــــایـــی هستــــن کــــه…

خوشبختی

خـــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا اونــــایـــی

هستــــن کــــه ایـــن جمـــله رو میشنـــوند:

عیـــب نــــداره، باهــم درستــــش میکنیم

خوشبختی ِ ما_ امورنده

دریا

خوشبختی ِ ما
مثل ِ آب است در تور ِ ماهی گیری!
توی ِ آب حرکتش می دهی
باز می شود و پر از آب می شود
بیرونش که می کشی ، خالی ست!