وسواس دوست داشتن_ عاشقانه

وسواس دوست داشتن

وسواس دوست داشتن
مرا بیاد ماهی ِ قرمزی میندازد
که در آب های تُنگ بلور
به آرامی
خواب رفته است
یک روز ماهی قرمز
از آب سبک تر خواهد شد
و دستی ماهی قرمز را – که دیگر نه ماهی ست
و نه قرمز
از پنجره
به باغ
پرتاب خواهد کرد
تا باران ِخاکستری ِ مرغان ِ ماهیخوار
بر برگ های سپیدار و زردآلو
فرو ریزد…!