کبوتر شدن_ویکتور هوگو

ویکتور هوگو

هرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود
این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان

ویکتور هوگو