خدا را چه دیده ای_ سید علی صالحی

سید علی صالحی

دیروز را دانسته آمدیم
امروز ندانسته عاشقیم
و فردا را …
ای رند ِ مانده بر دو راهی ِ دریا و دایره
خدا را چه دیده ای!
سید علی صالحی