مردم حرفی را که زدید_مایا آنجلو

مایا آنجلو

مردم حرفی را که زدید
و کاری را که انجام دادید فراموش می کنند،
ولی احساسی را که در آنها ایجاد کردید،
هیچ وقت فراموش نمی کنند.

مایا آنجلو

دلنوشته_کامران رسول زاده

کامران رسول زاده

به حرف های مردم کاری نداشته باش…
به زیباییت ادامه بده
میان خیال های شبانه ام…
کامران رسول زاده